Traductor

Preinscripció curs 24/25


 

Període de preinscripció: 

 Del 20 al 28 de juny.

                                                                                                               

Per realitzar la preinscripció cal sol·licitar CITA PRÈVIA en els dies i horaris que quedin disponibles (una cita per a cada sol·licitant).

 

A partir del 10 de juny

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Les persones que sol·licitin plaça han d'aportar :

 • El full de sol·licitud d'inscripció degudament complimentat i signat.
 • Una fotocòpia del DNI o altre document oficial d'identitat.
 • Una fotocòpia de la targeta sanitària.

Per a alguns estudis els aspirants hauran d'aportar documentació que acrediti un determinat nivell d'estudis i/o realitzar una prova de nivell.

Si el nombre de preinscripcions supera el de places ofertes, es realitzarà un sorteig.


MENORS D'EDAT

Els menors que compleixen 18 anys el 2022 es poden inscriure al centre a qualsevol grup.

Per a la resta de casos, caldrà justificar documentalment les circumstàncies que impedeixen realitzar estudis en un institut.

En tots els casos el menor ha d'aportar els següents documents:
 • Full de sol·licitud signat pel pare, mare o tutor legal
 • Fotocòpia del DNI (o NIE, passaport, etc) del menor
 • Fotocòpia del DNI (o NIE, passaport, etc) del pare, mare o tutor
 • Fotocòpia del llibre de família o document que acrediti la filiació del menor
 • Document que acrediti una situació excepcional que impedeixi al menor assistir a un centre en règim ordinari o justifiqui l'adscripció a un centre d'adults.INFORMACIÓ DETALLADA PER ENSENYAMENTS

 


 Preparació proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys 
Horari: Tarda/vespre


 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària + document justificant nivell mínim equivalent a ESO.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell aquells/es sol·licitants que no acreditin un nivell d'estudis mínim equivalent a l'ESO. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 9 de setembre: Matriculació.
 

 Preparació proves d'accés a Cicles de Grau Superior 
Horari: Tarda/Vespre
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària + document justificant nivell mínim equivalent a ESO.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell aquells/es sol·licitants que no acreditin un nivell d'estudis mínim equivalent a l'ESO. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 9 de setembre: Matriculació.
 
 
 Graduat en Educació Secundària 
Horari: Matí o Vespre
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària + original i fotocòpia de l'expedient acadèmic.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 9 de setembre: Matriculació.
 

 Formació instrumental 
Horari: Matí o Tarda/Vespre
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 9 de setembre: Matriculació.
 
 
 Llengua Catalana i Castellana per a principiants 
Horari: Matí o Tarda/Vespre - segons nivell
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 8 de setembre: Matriculació.

 


 Llengua anglesa 
Horari: Matí o Tarda/Vespre
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 9 de setembre: Matriculació.
 
 
 Informàtica (COMPETIC) 
Horari: Matí/Tarda - segons nivell 
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Del 20 al 28 de juny: Presentar documentació i realitzar prova de nivell. (Sol·licitar CITA PRÈVIA a partir del 10 de juny).
 • 15 de juliol (a partir 18 h.): Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos.
 • Del 4 al 9 de setembre: Matriculació.

 

Més informació:

WEB: http://www.cfa-fondo.cat

EMAIL: a8060289@xtec.cat

TELF: 933866732