Traductor

Prenscripcions 2021/22

 

Actualment la inscripció al centre està tancada. 

Per a més informació sobre noves dates d'inscripció o possibles llistes d'espera per a cobrir les vacants que es puguin produir durant el curs, truqueu o personeu-vos al centre en els horaris establerts per a cada tipus d'estudi: HORARIS D'ORIENTACIÓ I INFORMACIÓ.

 

Nou període d'inscripcions: setembre 2021.

 

 Resultats preinscipció juny 2021.

 

Prenscripcions juny 2021


 

Període de preinscripció: 

 

Del 21 al 29 de juny.

                                                                                                               

Del 7 al 9 de setembre:

Proves de nivell:  LLENGUA CATALANA

                            LLENGUA CASTELLANA

 DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ

Les persones que sol·licitin plaça han d'aportar :

 • El full de sol·licitud d'inscripció degudament complimentat i signat.
 • Una fotocòpia del DNI o altre document oficial d'identitat.
 • Una fotocòpia de la targeta sanitària.

Per a alguns estudis els aspirants hauran de realitzar una prova de nivell.

Si el nombre de preinscripcions supera el de places ofertes, es realitzarà un sorteig.


MENORS D'EDAT

Els menors que compleixen 18 anys el 2021 es poden inscriure al centre a qualsevol grup sense cap requeriment.

Els menors de 18 i majors de 16 anys es poden inscriure lliurement al curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà. Per a la resta d’estudis, caldrà justificar documentalment les circumstàncies que impedeixen realitzar-los en un institut.

En tots els casos el menor ha d'aportar els següents documents:
 • Full de sol·licitud signat pel pare, mare o tutor legal
 • Fotocòpia del DNI (o NIE, passaport, etc) del menor
 • Fotocòpia del DNI (o NIE, passaport, etc) del pare, mare o tutor
 • Fotocòpia del llibre de família o document que acrediti la filiació del menor
 • Document que acrediti una situació excepcional que impedeixi al menor assistir a un centre en règim ordinari o justifiqui l'adscripció a un centre d'adults (aquest document no és necessari per al curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà).INFORMACIÓ DETALLADA PER ENSENYAMENTS

 

Informació places vacants

 


 Preparació proves d'accés a Cicles de Grau Mitjà
Horari: Matí 


 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació - del 21 al 29 de juny.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos - 15 de juliol (a partir 12 h.).
 • Matriculació - 2 i 3 de setembre.
 
A partir del 14 de juny
 

  Preparació proves d'accés a Cicles de Grau Superior 
Horari: Vespre
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària + document justificant nivell mínim equivalent a ESO.
 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació i realitzar prova de nivell per a aquells/es sol·licitants que no acreditin un nivell d'estudis mínim equivalent a l'ESO - del 21 al 29 de juny. 
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos - 15 de juliol (a partir 12 h).
 •  Matriculació - 2 i 3 de setembre. 
 
 A partir del 14 de juny
 
 
 Graduat en Educació Secundària 
Horari: Matí/Vespre
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària + original i fotocòpia de l'expedient acadèmic.
 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació i realitzar prova de nivell - del 21 al 29 de juny.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos - 15 de juliol (a partir 12 h.).
 •  Matriculació - 2 i 3 de setembre. 
 
 A partir del 14 de juny
 

 

 Formació instrumental 
Horari: Matí/Tarda/Vespre - segons nivell 
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació i realitzar prova de nivell - del 21 al 29 de juny.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos - 15 de juliol (a partir 12 h.).
 •  Matriculació - 2 i 3 de setembre. 
 
 A partir del 14 de juny
 
 
 
 Llengua Catalana i Castellana per a principiants 
Horari: Matí/Tarda/Vespre - segons nivell
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària. 
 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació - del 21 al 29 de juny.
 • Del 7 al 9 de setembre realització de les proves de nivell i assignació de grups.
 
 A partir del 14 de juny

  Llengua anglesa 
Horari: Matí/Tarda/Vespre - segons nivell 
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació i realitzar prova de nivell - del 21 al 29 de juny.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos - 15 de juliol (a partir 12 h.).
 •  Matriculació - 2 i 3 de setembre. 
 
 A partir del 14 de juny
 
 
 
 Informàtica 
Horari: Matí/Tarda - segons nivell 
 • DOCUMENTACIÓ: sol·licitud signada amb fotocòpia de DNI i targeta sanitària.
 • Sol·licitar CITA PRÈVIA per presentar documentació i realitzar prova de nivell - del 21 al 29 de juny.
 • Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos - 15 de juliol (a partir 12 h.).
 •  Matriculació - 2 i 3 de setembre. 
 
 A partir del 14 de juny
 

 

Més informació:

WEB: http://www.cfa-fondo.cat

EMAIL: a8060289@xtec.cat

TELF: 933866732